ᗪᗩTᗩ ᑭOᒪIᑕY
ᑎᒪ: Via deze website verzamelen we kwalitatieve data die we gebruiken voor de onderzoeksdoeleinden van Het Reizende Boerderij Museum voor Vergeten Vaardigheden en het initiatief voor Publieke Betrokkenheid van Universiteit Utrecht (UU).

Het Reizende Boerderij Museum zal de data gebruiken om mogelijke toekomstige activiteiten in het fysieke depot in Terwijde te informeren, zoals workshops voorgesteld door buurtbewoners binnen het thema ecologie en workshops voor vergeten vaardigheden (bijvoorbeeld hoe je textielen, kaas, en zeep maakt). Sommige bijdragen, vooral de groeiers’ kaart, het collectieve kookboek en de ideeën over de toekomst van voedsel in de buurt, kunnen worden geprint en gedeeld in de etalage van het fysieke Depot.

Het UU team zal de data gebruiken om toekomstige workshops te informeren. Deze workshops zullen een combinatie worden van buurtwandelingen en collectieve ontwerpsessies rondom voedsel en andere vraagstukken die verbonden zijn aan duurzaamheid en buurtecologie (zoals afval, water, en data infrastructuur). De manieren waarop buurtbewoners communiceren met de website en de bewoners’ bijdragen zullen ook worden gebruikt om te reflecteren op de potentiele rol van digitale en fysieke interfaces bij het betrekken van buurtbewoners bij het inbeelden en ontwikkelen van acties die de toekomst van hun buurt (her)vormen. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd op de websites van Universiteit Utrecht en kunnen worden gebruikt als empirisch materiaal voor academische publicaties.

Wanneer je bijdraagt aan de website, bijvoorbeeld via de Groeien, Koken, en Delen secties, registreren we jouw antwoorden en gebruiken deze als kwalitatieve data voor onze onderzoeksprojecten. Dit is enorm nuttig voor ons. De data wordt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd wanneer nodig en zal niet traceerbaar zijn naar individuen. Als je jouw emailadres opgeeft, gebruiken wij deze om je op de hoogte te houden van de voortgang van onze onderzoeksprojecten. Emailadressen zullen nooit gedeeld worden met derden tenzij je aangeeft dat je gecontacteerd wilt worden door andere voedselgroeiers via de interactieve kaart.

We gebruiken geen cookies. We sluiten echter wel widgets van ander sites in, en deze kunnen cookies gebruiken.

Als je vragen hebt over het gebruik van data op deze website, aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Het Reizende Boerderij Museum: tfmdepot[at]gmail[dot]com
Het UU initiatief voor Publieke Betrokkenheid: c.baibarac-duignan[at]uu[dot]nl
Eᑎ: Through this website, we collect qualitative data that we use for research purposes, to inform both the Travelling Farm Museum of Forgotten Skills (TFM) and the research involved in the UU Public Engagement initiative.

TFM will use the data to inform activities that may take place in the future at the physical Depot in Terwijde, such as workshops proposed by the neighbours with the theme of ecology and workshops of forgotten skills (e.g., how to make textiles, cheeses, soap). Some of the contributions, particularly the growers’ map, the collaborative cooking book and the imagined food futures for the neighbourhood, may be printed and shared in the shop window of the physical Depot.

The UU team will use the data to inform future workshops that combine neighbourhood walks and co-design sessions, around food and also other aspects connected to sustainability and neighbourhood ecologies (e.g. waste, water, and data infrastructures). The ways in which residents will engage with the website and the contributions made will also be used to reflect on the potential role of digital / physical interfaces for communicating and/or involving local residents in imagining and developing actions for the future of their neighbourhood. Results from the research will be published on Utrecht University websites and may be used as empirical material for academic publications.

When you make your contributions (via the Growing, Cooking, Sharing sections of the website), we record your answers and use them as qualitative data for our research projects. This is extremely helpful for us. This data will be anonymized or pseudonymized when needed and will not be traceable to individuals. If you provide your email address, we will use it to keep you posted on the progress of our research projects. It will not be shared with third parties unless you want to be contacted by other food growers via the interactive map.

We do not use cookies. However, we embed widgets from other sites and these may be using cookies.

If you have any questions about the use of data on this site, do not hesitate to contact us:

TFM: tfmdepot[at]gmail[dot]com
UU Public Engagement initiative / UU team: c.baibarac-duignan[at]uu[dot]nl

Terug
/Back
TOᑌᖇᔕ
ᗩᗷOᑌT
ᗪEᑭOT
ᔕᕼᗩᖇE YOᑌᖇ ᔕKIᒪᒪᔕ